x
MENU ☰
Varaa majoitus

Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE  

 

1.REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:Safartica Oy (y-tunnus 1762306-0) 

Osoite:Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi 

Puhelin:016-311485 

Sähköpostiosoite:safartica@safartica.com  

 

2.TIETOSUOJAVASTAAVA

Nimi:Suvi Pasma 

Osoite:Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi 

Puhelinnumero:016-311 485 

Sähköpostiosoite:safartica@safartica.com 

 

3.REKISTERIN NIMI

Asiakas-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste. 

 

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Rekisterin päätarkoituksena on ylläpitää Safartica Oy:n ja sen asiakkaiden ja kumppaneiden välisiä suhteita ja varmistaa asiakaspalvelun sekä ostettujen palveluiden sujuvuus. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa: 

 •  ohjelmapalvelu- ja majoituspalveluostot sekä niiden toteutus ja vahvistus 
 • verkkokaupan kautta saapuneet ohjelmapalvelu- ja majoituspalveluostot, niiden toteutus ja vahvistus 
 • liiketoiminnan suunnittelu ja tuotekehitys 
 • markkinointiviestintä, uutiskirjeet, mainonnan kohdentaminen ja muu tiedottaminen 
 • verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen 
 • markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekeminen 

Rekisterinpitäjänä Safartica Oy huolehtii siitä, että rekisteröidyn edut ja oikeudet on huolellisesti arvioitu. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.  

 

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa Safartica Oy:n asiakas-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisteriin seuraavia tietoja:  

 • Yhteystiedot sis. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kohteessa käytettävän majoituksen nimi ja osoite 
 • Kansallisuus 
 • Lasten iät 
 • Mahdolliset allergiat ja erikoisruokavaliot 
 • Terveystiedot, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa palvelun toteutukseen 
 • Luottokorttitiedot majoituttaessa Safartica Oy:n majoituspalveluissa 
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta  
 • Rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa 
 • Käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva) 
 • Asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot 
 • Y-tunnus, yhteyshenkilön asema organisaatiossa ja laskutustiedot (yritysasiakkaat) 

 Safartica Oy pyytää täysi-ikäisiä asiakkaitaan ilmoittamaan alaikäisten lastensa iät turvallisen ja sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Lisäksi asiakkaita pyydetään ilmoittamaan mahdolliset allergiat, erikoisruokavaliot sekä terveystiedot, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa suoritettavan palvelun turvalliseen ja sujuvaan toteuttamiseen.  

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai –kaupunki, verkkopalvelun käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivullaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (cookies).  

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Henkilötietoja luovutetaan Safartica Oy:n alihankkijoille ja kumppaneille vain, kun henkilötietojen omistaja on osallistumassa maksettuun tai tarjottuun palveluun, jonka järjestää osittain tai kokonaan Safartica Oy:n alihankkija tai kumppani. Safartica Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Safartica Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Safartica Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Safartica Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.  

 

7.TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE  

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Safartica Oy luovuttaa yksittäistapauksissa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Safartica Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Safartica Oy on yhdessä tietosuojavastaavan ja Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskitarpeiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.  

 

8.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Safartica Oy suojaa henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat toiminnan kannalta oleellisia.  

Pääsyä digitaalisessa muodossa oleviin henkilötietoihin on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä rajoittamalla käyttöoikeutta työnkuvan ja sen vaatimuksien mukaan. Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu, ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Järjestelmä-toimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.  

 

9.TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle (kohta 2). 

 

10.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA 

Rekisterinpitäjänä Safartica Oy:n on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 

11.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

 

12.TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään vähintään yksi vuosi sopimussuhteen päättymisestä, paitsi jos on sovittu toisin tai laki velvoittaa muuta.  

Safartica Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Safartica Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Safartica Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 

13.TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET 

Safartica Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

 

fi